PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Podmínky vrácení zboží

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu a telefonní spojení. Při zaslání zboží je určující datum odeslání.


Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:

  • Výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu
  • Výrobek nesmí být použitý
  • Výrobek musí být nepoškozený
  • Výrobek musí být kompletní zaslaný společně s originálním dokladem o koupi (nezapomeňte si pro sebe udělat kopii)
  • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)


Písemná žádost s projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny
Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat.

Upozornění: V případě, že prodávající uzná nárok na vrácení zboží, vrátí kupujícímu plnou kupní cenu uvedenou na prodejním dokladu. Nelze si nárokovat úhrady nákladů spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu).

Po obdržení vráceného zboží vystaví prodávající dobropis, který zašle na adresu kupujícího. Kupující dobropis potvrdí svým podpisem a vyplní číslo bankovního spojení pro převod kupní ceny. Potvrzené dokumenty odešle zpět na adresu: Marie Jakubcova, Býkovice 7, 679 71 Lysice. V okamžiku, kdy prodávající tyto dokumenty obdrží, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku bankovním převodem. Na tento úkon si firma JM vyhrazuje lhůtu 15 dnů.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.


Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění.

V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.?

ODFkN